Opłaty na rok 2022/2023


WPISOWE:
800 zł – bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania dziecka do grupy żłobkowej

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
1300 zł – czesne płatne 12 miesięcy w roku

WYŻYWIENIE:
15 zł za dzień dla dzieci z dietą podstawową
18 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)

OPŁATA Z WSPARCIEM UNIJNYM W ROKU 2021/2022:
500 zł z wyżywieniem przez 12 miesięcy


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.
Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)


W przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie, czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

Gdański Bon Żłobkowy:
Rodzice dziecka, które nie ukończyło 3 lat a jest zapisane do placówki żłobkowo-przedszkolnej, mogą skorzystać z miejskiego dofinansowania w kwocie do 500zł w ramach „Gdańskiego Bonu Żłobkowego”. Szczegóły na stronie: Gdański Bon Żłobkowy – Gdańskie Centrum Świadczeń (gcs.gda.pl)

W roku 2021/2022 realizujemy projekt ze wsparciem funduszy unijnych w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywni z Fasolką”. Otrzymane dofinansowanie umożliwia obniżenie opłaty za pobyt dziecka w grupie żłobkowej do kwoty 500zł miesięcznie z wyżywieniem przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z placówką. Uczestnikiem projektu może być rodzic dziecka do lat 3, pracujący, powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym lub poszukujący pracy.