Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Fasolka w Gdańsku realizuje projekt pt: „Aktywni z Fasolką” współfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 2014-2020,
w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.
 
Główny cel projektu to utworzenie 35 trwałych miejsc żłobkowych z pierwszeństwem dla dzieci rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem się dziecka oraz sfinansowanie bieżącego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3.
 
Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (urlopy macierzyński i rodzicielski), mieszkańcy Gdańska i powiatu gdańskiego.
 
Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi dla osób objętych projektem, uczestników projektu. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie 35 miejsc i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy.
 
Wartość projektu: 998 987,69zł, w tym wkład funduszy europejskich 849 139,54zł.